RODO – informacje dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRO-POLI Sp. z o.o., 23-206 Stróża, Stróża Kolonia, ul. Brzozowa 4.
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr: 81 884 55 57 lub drogą mailową na adres: sekretariat@agropoli.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, pomocy socjalnej, realizacji zawartych umów handlowych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie wskazanym w 221 § 1, 2 i 3 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO – Pani/Pana dobrowolnej zgody, w przypadku danych wykraczających poza wskazany w przepisach prawa pracy,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (współpraca z kontrahentami, szkolenia, monitoring wizyjny, organizacja pracy i wyjazdów służbowych).
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • medycyna pracy,
  • kontrahenci (dostawcy, usługodawcy, klienci, interesanci) w celu realizacji zamówień, zleceń, zawartych umów oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia zlecenia lub umowy,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • zewnętrzne biuro rachunkowe,
  • firmy świadczące usługi prawnicze, doradcze, ubezpieczeniowe,
  • firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia,
  • firmy świadczące usługi szkoleniowe,
  • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem tj. przez okres 10 lat oraz do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pobierz plik