RODO – informacje dla kandydatów w procesie rekrutacyjmym

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRO-POLI Sp. z o.o., 23-206 Stróża, Stróża Kolonia, ul. Brzozowa 4.
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr: 81 884 55 57 lub drogą mailową na adres: sekretariat@agropoli.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a, zgody w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na ogłaszane stanowisko. Dla aplikacji zawierających zgodę na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pobierz plik